Sprawdź swój poziom

CAN DO – statements

A1

Rozumienie ze słuchu
Gdy rozmówca mówi wolno i poprawnie potrafię rozpoznać znane mi słowa i podstawowe zwroty dotyczące mojej osoby, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia.
Mówienie
Potrafię się wypowiedzieć, gdy rozmówca jest przygotowany na powtarzanie, wolniejsze mówienie oraz pomaga w formułowaniu. Używam przy tym prostych wyrażeń i zdań. Umiem powiedzieć gdzie mieszkam i opisać osoby, które znam.
Czytanie
Rozpoznaję znane mi nazwy, słowa i bardzo proste zdania np. z ogłoszeń, plakatów lub katalogów.
Pisanie
Potrafię napisać krótką, prostą pocztówkę np. zawierającą treść życzeń. Potrafię wypełnić formularze zawierające pytania o dane osobowe, np. wpisując swoje nazwisko, narodowość i adres na karcie meldunkowej w hotelu

A2

Rozumienie ze słuchu
Potrafię zrozumieć pojedyncze zwroty i słownictwo, gdy mowa jest o prostych sprawach dotyczących osób, rodziny, pracy, bliskiego otoczenia. Rozumiem również najważniejsze informacje zawarte w krótkich, przejrzystych komunikatach.
M
ówienie
Potrafię porozumieć się w przypadku prostych i rutynowych zadań wymagających bezpośredniej wymiany informacji w zakresie znanych mi zagadnień i działań. Potrafię porozmawiać na proste tematy nawet, jeżeli nie zawsze rozumiem rozmowę na tyle, aby samemu prowadzić dyskusję.
Czytanie

Umiem przeczytać bardzo krótkie, proste teksty takie jak ogłoszenia, prospekty, menu, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie listy prywatne. W różnych materiałach umiem odnaleźć ważne, dające się przewidzieć informacje.
Pisanie
Umiem sporządzić krótkie, proste notatki dotyczące spraw, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. Umiem samodzielnie napisać krótki list.

B2

Rozumienie ze słuchu
Nadążam za dłuższymi wypowiedziami i złożoną argumentacją, o ile tematyka jest mi w jakiś sposób bliska. Rozumiem większość audycji informacyjnych i reportaży. Rozumiem także większość filmów fabularnych, pod warunkiem, że aktorzy mówią językiem standardowym.
Mówienie

Wypowiadam się spontanicznie i płynnie w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie normalnej rozmowy. Rozmowa ta nie wymaga wysiłku z mojej strony ani ze strony niemieckojęzycznego rozmówcy. Mogę aktywnie uczestniczyć w rozmowach uzasadniając i broniąc swoich poglądów. Bardzo wiele zagadnień z kręgu mich zainteresowań mogę zaprezentować w sposób przejrzysty i szczegółowy. Potrafię wyjaśnić swoje stanowisko w danej sprawie i przedstawić wady i zalety różnych możliwości.
Czytanie
Rozumiem artykuły i sprawozdania, w których autorzy reprezentują nietypowe poglądy i stanowiska. Czytam ze zrozumieniem współczesną prozę literacką.
Pisanie

Piszę przejrzyste, szczegółowe teksty na wiele tematów z własnego kręgu zainteresowań. W formie wypracowania lub artykułu umiem przekazać informacje lub tok myśli poddając pod rozwagę argumenty i kontrargumenty. Piszę poprawnie listy prywatne i formalne prawidłowo akcentując ważne elementy.

C1

Rozumienie ze słuchu
Nadążam za dłuższymi wypowiedziami nawet, jeżeli ich struktura nie jest przejrzysta a wzajemne zależności między elementami tych wypowiedzi nie są objaśnione i wymagają wyciągania wniosków. Bez większego wysiłku rozumiem programy telewizyjne i filmy fabularne.
Mówienie
Bez wysiłku wypowiadam się spontanicznie i płynnie, bez zastanawiania się nad doborem słów. Używam skutecznie i adekwatnie języka w życiu społecznym i zawodowym oraz w miejscu nauki. Umiem precyzyjnie wyrazić własne myśli i poglądy oraz umiejętnie nawiązywać własnymi wypowiedziami do wypowiedzi innych. Potrafię szczegółowo prezentować i rozważać złożone zagadnienia, umiejętnie łączyć poszczególne punkty tematyczne wypowiedzi, analizować poszczególne aspekty i stosownie zakończyć wypowiedź.
Czytanie

Czytam długie i złożone teksty popularno-naukowe i literackie rozpoznając ich cechy stylistyczne. Rozumiem specjalistyczne artykuły i długie instrukcje techniczne nawet, jeżeli nie są związane z jego specjalnością.
Pisanie
Wypowiadam się pisemnie w sposób jasny i przejrzysty szczegółowo prezentując własne poglądy. W listach, sprawozdaniach lub artykułach potrafię opisać złożone treści akcentując przy tym istotne aspekty. Umiejętnie dobieram styl wypracowania pisemnego w zależności od adresata informacji.

C2

Rozumienie ze słuchu
Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem języka mówionego ani „na żywo”, ani w mediach, również wówczas, gdy tempo wypowiedzi jest szybkie. Czasami potrzebuję tylko trochę czasu, aby przyzwyczaić się do akcentu osoby mówiącej.
Mówienie
Potrafię uczestniczyć bez wysiłku we wszelkich rozmowach i dyskusjach, bardzo dobrze znam zwroty idiomatyczne i potoczne. Mówię płynnie wykazując umiejętność dokładnego wyrażania nawet drobnych niuansów znaczeniowych. Jeżeli mam problemy z przekazaniem jakiejś myśli, potrafię tak dobrać słowa, że moja wypowiedź była zrozumiała i jasna a mój rozmówca nie zauważył, że pojawiły się jakiekolwiek problemy.
Czytanie

Bez trudu rozumiem wszystkie rodzaje tekstów pisanych nawet, jeśli są abstrakcyjne i złożone pod względem treści i języka, np. książki popularno-naukowe, fachowe artykuły i dzieła literackie.
Pisanie

Piszę w sposób jasny, płynny i odpowiedni do danego celu. Potrafię zredagować ambitne listy, dłuższe reportaże lub artykuły poruszające złożone kwestie. Uzyskuję przy tym przejrzystą strukturę tekstu, a mój odbiorca jest w stanie uchwycić istotne elementy. Potrafię dokonać pisemnego streszczenia i analizy tekstów popularno-naukowych i literackich.

1 Odpowiedź

  1. yellow pisze:

    nice nice nice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *