Kursy maturalne

Celem kursów jest rozwinięcie umiejętności płynnego wykorzystania dość szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych oraz zapoznanie się ze strukturą egzaminu maturalnego, typami pytań, strategiami egzaminacyjnymi niezbędnymi do pomyślnego zdania egzaminu maturalnego. Poza tym kursy przedmaturalne pomagają w doskonaleniu umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej, uporządkowanie wiedzy z zakresu gramatyki, poszerzenie zasobu słownictwa.

Kurs kończy się przeprowadzeniem próbnej matury, w formie pisemnej i ustnej.