Regulamin Studio BEST_2021

Załącznik nr 1    

Regulamin Organizacji Kursów Językowych w Studio BEST od września 2021

1. Zajęcia językowe w Studio BEST są prowadzone przez wykwalifikowane osoby z pedagogicznymi uprawnieniami oraz doświadczeniem zawodowym. Kursy języków obcych organizowane są w systemie rocznym. Wniesienie opłaty i rozpoczęcie zajęć jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zawarciem Umowy na współpracę obejmującą semestr zimowy i letni. Studio BEST prowadzi zajęcia w trybach Stacjonarnym (zajęcia w budynku Szkoły) i on-line (zajęcia zdalne) Standardowo zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut lub w systemie blokowym 1 raz w tygodniu 120min. Tryb pracy może być modulowany/hybrydowy (stacjonarno-zdalny) w zależności od zaistniałej sytuacji. Informacje o zmianie trybu pracy będą wysyłane do kursantów systemem sms oraz umieszczane na stronie internetowej danej grupy. Studio BEST dokłada wszelkiej staranności do świadczenia usług na najwyższym poziomie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania narzędzi wykorzystywanych podczas pracy zdalnej (zajęć on-line), jakość przekazu oraz dostępu do Internetu po stronie Użytkownika. Wraz z rozpoczęciem współpracy Uczestnicy kursów zobowiązani są do instalacji na swoim komputerze bezpłatnego oprogramowania zaproponowanego przez Studio BEST, umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach on-line/zdalnych, w razie zaistnienia takiej konieczności. W przypadku losowej niedyspozycji Lektora, Studio BEST ma obowiązek wyznaczenia terminu odrobienia zaległych zajęć uzgadniając dogodny dla większości Uczestników termin i tryb zajęć z udziałem wykwalifikowanego nauczyciela.

2. Optymalne przyporządkowanie Uczestnika kursu do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz/lub rozmowy z Lektorem. Program i tematyka zajęć ustalane są w porozumieniu z grupą i z uwzględnieniem potrzeb językowych Słuchaczy, co daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia i osiągania oczekiwanych wyników. Grupy kursowe liczą między 4 a 12 osób i są tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach Uczestników kursu, na różnych poziomach znajomości języka oraz wieku. Liczebność grupy w trakcie semestru jest zmienna i zależna od elastycznego systemu, który przewiduje możliwość zmiany poziomu/grupy wraz z czynionymi przez Uczestnika postępami lub zależnie od innych czynników. W przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie do mniej niż 4, Studio BEST ma prawo zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez jej połączenie z inną grupą na danym poziomie, zmienić stawkę opłaty za kurs w porozumieniu z Uczestnikami lub rozwiązać grupę. Słuchacz zobowiązany jest uczestniczyć w każdych zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Słuchacza od opanowania materiału przerobionego przez grupę na opuszczonych spotkaniach. Niezbędną kontynuacją zajęć w Studio BEST jest obowiązkowe odrabianie zadań domowych, sprawdzanie zawartości strony internetowej grupy, zapoznanie się i praca z jej treścią przynajmniej raz w tygodniu. Czasowa nieobecność na zajęciach (np. wycieczki szkolne, problemy zdrowotne, brak dostępu do Internetu, etc.) nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach Studio BEST umożliwia bezpłatny dostęp do strony internetowej grupy z aktualizacją tematyki zajęć oraz wszelkimi materiałami z zajęć w celu nadrobienia zaległości. Opiekunowie nieletnich Słuchaczy zobowiązują się umożliwić realizację i kontrolować stosowanie w/w zaleceń w celu maksymalizacji postępów w nauce.

3. Opłatę za kurs uiszcza się w systemie karnetowym/semestralnym wraz z rozpoczęciem zajęć. Przed rozpoczęciem kursu nowy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić kaucję – opłatę manipulacyjną na poczet przyszłej opłaty semestralnej w wysokości 200 PLN. Kwota manipulacyjna zostanie odliczona od opłaty semestralnej wnoszonej wraz z rozpoczęciem zajęć. Opłata manipulacyjna jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z rozpoczęcia kursu. W przypadku nie utworzenia się grupy lub braku możliwości zmiany grupy, opłata zostanie zwrócona. Wszyscy Kursanci zobowiązani są do dokonania pełnej opłaty semestralnej w pierwszym tygodniu zajęć lub zgodnie z ustaleniami / informacjami podanymi na stronie internetowej grupy. Nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach bez potwierdzenia dokonania opłaty semestralnej. Faktury za dokonane płatności wystawiane są w formie elektronicznej, a chęć otrzymania tradycyjnego wydruku Faktury lub zaświadczeń dla pracodawców etc. należy wcześniej zgłosić.

Po ukończeniu każdego rocznego kursu na danym poziomie zaawansowania uczestnicy mogą otrzymać na żądanie Certyfikat Uczestnictwa. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest: pozytywne napisanie testu całorocznego, przynajmniej 70% obecność na zajęciach oraz terminowe uregulowanie wszystkich opłat. W cenie kursu nie są wliczone podręczniki dydaktyczne. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne oraz techniczne pomoce audio-wizualne uzupełniające realizowany kurs językowy. Studio BEST zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zajęcia nie mogące się odbyć ze względu na zdarzenia losowe niezależne od woli szkoły, takie jak klęski żywiołowe, zdarzenia epidemiczne/zarządzenia rządowe.

4. Uczestnicy kursu zobowiązują się do przestrzegania porządku i zachowania norm moralnych na terenie Szkoły. W przypadku niestosownego zachowania w stosunku do innych Słuchaczy i/lub Lektora podczas zajęć lub w trakcie przebywania na terenie Studio BEST, nastąpi skreślenie Słuchacza z listy bez możliwości zwrotu wpłaconej opłaty semestralnej. Wszelkie szkody powstałe na terenie całej posesji należącej do Studio BEST /w tym Ogrodu/ spowodowane niestosownym zachowaniem zostaną pokryte przez Uczestnika bądź jego Opiekunów. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników poza salami wykładowymi, w drodze na/z zajęć lub oczekujących na zajęcia na terenie posesji /w tym w Ogrodzie/ Dzieci znajdujące się na terenie posesji Studio BEST, do czasu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu powinny pozostawać pod opieką Rodzica/Opiekuna. Osoby oczekujące na zajęcia lub ich Opiekunów zapraszamy do korzystania z zaplecza socjalnego / Poczekalni lub odpoczynku w Ogrodzie – warunkiem jest zachowanie ciszy i pozostawienie po sobie porządku, tak by wszystkim było miło☺ Osoby przebywające na terenie Studio BEST, według swojego uznania, stosują sanitarne środki ochrony osobistej. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich wyposażają dzieci w sanitarne środki ochrony osobistej. Studio BEST, ze względu na brak możliwości pełnego zabezpieczenia się przed skutkami epidemii, nie ponosi odpowiedzialności za możliwe zarażenie się osób uczestniczących w zajęciach oraz następstwa takiego zdarzenia.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Studio BEST i na terenie posesji działa całodobowy monitoring wizyjny. Uczestnicy i/lub ich Opiekunowie wypełniając Ankietę Rejestracyjną, przyjmują do wiadomości zapisy Regulaminu Organizacji Kursów Językowych w Studio BEST (załącznik 1), Polityki Prywatności Studio BEST (załącznik 2), podpisują Oświadczenie o Zgodzie na Publikację Wizerunku (załącznik 3) Wzory dokumentów, dostępne są na stronie: http://www.studiobest.com.pl

* Studio BEST zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacji Kursów.