Regulamin Studio BEST_2019

Załącznik nr 1    
Regulamin Organizacji Kursów w Studio BEST od września 2019

1. Kursy języków obcych organizowane są w systemie rocznym /umowa współpracy na semestr zimowy i letni/.
2. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowane osoby z pedagogicznymi uprawnieniami oraz doświadczeniem zawodowym.
3. Studio BEST prowadzi zajęcia w trybach: Standardowym (2 razy w tygodniu po 60 minut lub w systemie blokowym 1 raz w tygodniu 120min.) / Intensywnym (tryb uzgadniany indywidulanie z Klientem) / One-to-one – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej /egzaminu (tryb uzgadniany indywidulanie z Klientem).
4. Grupy kursowe liczą od 4 do 10 osób i są tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach Uczestników kursu, poziomach znajomości języka oraz wieku. W wyjątkowych sytuacjach Studio BEST zastrzega sobie prawo do nieznacznego zwiększenia liczby Uczestników kursu (o 1-2 osoby). W przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie do mniej niż 4, Studio BEST ma prawo: a) zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez jej połączenie z inną grupą na danym poziomie, b) zmienić stawkę opłaty za kurs w porozumieniu z Uczestnikami lub c) rozwiązać grupę.
5. Optymalne przyporządkowanie Uczestnika kursu do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz/lub rozmowy z Lektorem.
6. Program i tematyka zajęć ustalane są w porozumieniu z grupą i uwzględnieniu potrzeb językowych Słuchaczy, co daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia i osiągania oczekiwanych wyników.
7. W cenie kursu nie są wliczone podręczniki dydaktyczne. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne, techniczne pomoce audio-wizualne uzupełniające realizowany kurs językowy.
8. W przypadku choroby lub losowej nieobecności Lektora, Studio BEST ma obowiązek zorganizowania lekcji z udziałem innego wykwalifikowanego nauczyciele lub wyznaczenia terminu odrobienia zaległych zajęć uzgadniając dogodny termin dla większości Uczestników.
9. Szkoła zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zajęcia nie mogące się odbyć ze względu na zdarzenia losowe niezależne od woli szkoły, takie jak klęski żywiołowe, etc.
10. Słuchacz zobowiązany jest uczestniczyć w każdych zajęciach. W przypadkach losowych należy powiadomić Studio BEST o przewidywanej nieobecności. Nieobecność nie zwalnia Słuchacza od opanowania materiału przerobionego przez grupę na opuszczonych zajęciach. Niezbędną kontynuacją zajęć w Studio BEST jest obowiązkowe odrabianie zadań domowych, sprawdzanie zawartości strony internetowej grupy, zapoznanie się i praca z jej treścią przynajmniej raz w tygodniu.
11. Czasowa nieobecność na zajęciach (np. wycieczki szkolne, „zielone szkoły”, wyjazdy, problemy zdrowotne, itp.) nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach Studio BEST umożliwia bezpłatne konsultacje/kontakt email/ dotęp do strony internetowej grupy z aktualizacją tematyki zajęć oraz materiałami do pobrania w celu nadrobienia zaległości.
12. Przed rozpoczęciem kursu Uczestnik zobowiązany jest wpłacić kaucję – opłatę manipulacyjną na poczet przyszłej opłaty semestralnej w wysokości 200 PLN. Kwota manipulacyjna zostanie odliczona od opłaty semestralnej. Opłata manipulacyjna jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji po rozpoczęciu kursu. W przypadku nie utworzenia się grupy lub niemożliwości zmiany grupy, opłata manipulacyjna zostanie zwrócona.
13. Opłatę za kurs uiszcza się w systemie semestralnym. Alternatywne / pozostałe ustalenia są indywidualne.
14. Faktury za dokonane płatności wystawiane są w formie elektronicznej i z reguły wysyłane na adres email; chęć otrzymania tradycyjnego wydruku Faktury lub zaświadczeń dla pracodawców etc. należy zgłosić z wyprzedzeniem.
15. Po ukończeniu każdego rocznego kursu na danym poziomie zaawansowania uczestnicy otrzymują Certyfikat uczestnictwa. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest: a) pozytywne napisanie testu całorocznego, b) przynajmniej 75% obecność na zajęciach oraz c) terminowe uregulowanie wszystkich opłat.
16. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania porządku i zachowania norm moralnych na terenie Szkoły.
W przypadku niestosownego zachowania w stosunku do innych Słuchaczy i/lub Lektora podczas zajęć lub w trakcie przebywania na terenie Studio BEST, nastąpi skreślenie Słuchacza z listy bez możliwości zwrotu wpłaconej opłaty semestralnej.
17. Wszelkie szkody powstałe na terenie całej posesji należącej do Studio BEST /w tym Ogrodu/ spowodowane niestosownym zachowaniem zostaną pokryte przez Uczestnika lub przez jego Opiekunów.
18. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników poza salami wykładowymi, w drodze na/z zajęć lub oczekujących na zajęcia na terenie posesji / w tym w Ogrodzie /.
19.Dzieci znajdujące się na terenie posesji Studio BEST, do czasu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu muszą pozostawać pod opieką Rodzica/Opiekuna.
20. Osoby oczekujące na zajęcia lub ich Opiekunów zapraszamy do korzystania z zaplecza socjalnego / Poczekalni lub odpoczynku w Ogrodzie – warunkiem jest zachowanie ciszy i pozostawienie po sobie porządku, tak by wszystkim było miło ☺.
21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Studio BEST i na terenie posesji działa całodobowy monitoring wizyjny.
22. Uczestnicy i/lub ich Opiekunowie zapoznawani są z Polityką Prywatności Studio BEST/Oświadczeniem o Zgodzie na Publikację Wizerunku (załączniki 2/3 do Ankiety Rejestracyjnej) Wzory dokumentów, w tym Regulamin Organizacji Kursów, dostępne są również na: http://www.studiobest.com.pl
23. Studio BEST zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacji Kursów.