Regulamin Studio BEST_2016

Regulamin organizacji kursów w Studio BEST od stycznia 2016

 1. Kursy języków obcych organizowane są w systemie rocznym/semestr zimowy i letni.
 2. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowane osoby z pedagogicznymi uprawnieniami oraz z doświadczeniem zawodowym.
 3. Studio Best prowadzi zajęcia w trybach: Standardowym (2 razy w tygodniu po 60 minut) / Intensywnym (uzgadniany z klientem) / One-to-one – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu (uzgadniany z klientem).
 4. Grupy kursowe liczą od 4 do 10 osób i są tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach uczestników kursu, poziomach znajomości języka oraz wieku. W wyjątkowych sytuacjach Studio Best zastrzega sobie prawo do nieznacznego zwiększenia liczby uczestników kursu (o 1-2 osoby). W przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie do mniej niż 4, Studio Best ma prawo: zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez jej połączenie z inną grupą na danym poziomie, zmienić stawkę opłaty za kurs w porozumieniu z uczestnikami lub rozwiązać grupę.
 5. Przyporządkowanie uczestnika kursu do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz/lub rozmowy z lektorem.
 6. Program i tematyka zajęć ustalane są w porozumieniu z grupą i uwzględnieniu potrzeb językowych słuchaczy, co daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia i osiągania oczekiwanych wyników.
 7. W cenie kursu nie są wliczone podręczniki dydaktyczne. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne, techniczne pomoce audio-wizualne uzupełniające realizowany kurs językowy.
 8. W przypadku choroby lub losowej nieobecności lektora, Studio Best ma obowiązek zorganizowania lekcji z udziałem innego wykwalifikowanego nauczyciele lub wyznaczenia terminu odrobienia zaległych zajęć uzgadniając dogodny termin dla większości uczestników.
 9. Szkoła zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zajęcia nie mogące się odbyć ze względu na zdarzenia losowe niezależne od woli szkoły, takie jak klęski żywiołowe, etc.
 10. Słuchacz zobowiązany jest uczestniczyć w każdych zajęciach. W przypadkach losowych należy powiadomić Studio Best o przewidywanej nieobecności. Nieobecność nie zwalnia Słuchacza od opanowania materiału przerobionego przez grupę na opuszczonych zajęciach. Niezbędną kontynuacją zajęć w Studio Best jest obowiązkowe odrabianie zadań domowych oraz sprawdzanie zawartości strony internetowej grupy przynajmniej raz w tygodniu.
 11. Czasowa nieobecność na zajęciach (np. wycieczki szkolne, “zielone szkoły”, wyjazdy, problemy zdrowotne, itp.) nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach Studio Best umożliwia bezpłatne konsultacje/kontakt email/strona internetowa grupy z aktualizacją tematyki zajęć w celu nadrobienia zaległości.
 12. Przed rozpoczęciem kursu Uczestnik zobowiązany jest wpłacić kaucję – opłatę manipulacyjną na poczet przyszłej opłaty semestralnej w wysokości 150 PLN. Kwota manipulacyjna zostanie odliczona od opłaty semestralnej. Opłata manipulacyjna jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji po rozpoczęciu kursu. W przypadku nie utworzenia się grupy lub niemożliwości zmiany grupy opłata manipulacyjna zostanie zwrócona.
 13. Opłatę za kurs uiszcza się w systemie semestralnym. Pozostałe ustalenia indywidualne.
 14. Po ukończeniu każdego rocznego kursu na danym poziomie zaawansowania uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest: pozytywne napisanie testu całorocznego, co najmniej 75% frekwencja na zajęciach oraz terminowe uregulowanie wszystkich opłat.
 15. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania porządku i zachowania norm moralnych na terenie Szkoły.
  W przypadku niestosownego zachowania w stosunku do innych słuchaczy i/lub lektora podczas zajęć lub w trakcie przebywania na terenie Szkoły, nastąpi skreślenie słuchacza z listy bez możliwości zwrotu wpłaconej opłaty semestralnej.
 16. Wszelkie szkody powstałe na terenie posesji/w tym ogrodu/ spowodowane niestosownym zachowaniem zostaną pokryte przez Uczestnika lub przez jego Opiekunów.
 17. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników poza salami wykładowymi, w drodze na/z zajęć lub oczekujących na zajęcia na terenie posesji/w tym w ogrodzie/.
 18. Dzieci znajdujące się na terenie posesji Szkoły, do czasu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu muszą pozostawać pod opieką Rodzica/Opiekuna.
 19. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.